Polityka Prywatności

DEFINICJE

Administrator lub GRA: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000126767, kapitał zakładowy 25.019.500 złotych, NIP: 5212897003.

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adresy IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisy: wydawane przez GRA serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne i telewizyjne, do których stosuje się niniejszą Politykę oraz Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

 

Partnerzy: podmioty, z którymi Administrator współpracuje tworząc Serwis, w tym reklamodawcy, pośrednicy, podmioty działające na rynku e-commerce, firmy badawcze; Administrator podejmuje współpracę z partnerami rekomendowanymi przez międzynarodową organizację Interactive Advertising Bureau, partnerami Google lub innymi partnerami; aby zapoznać się z listą Partnerów należy skorzystać z przycisku „Zgody” w stopce serwisu.

 

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera Dane. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu, w tym nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. nie posiadającymi konta lub profilu w Serwisie), takie jak adres IP, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych, podobnych technologii, przetwarzane są przez GRA:

 • w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na rozpowszechnianiu treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych (prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług) –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora) oraz poprzez skrypty analityczne. Te informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług,  w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane – takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Jeżeli Administrator umożliwia logowanie się do konta w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, G+, Instagram, Twitter) lub za pośrednictwem portalu gazeta.pl lub wyborcza.pl, i Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z takiego konta Użytkownika jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta w Serwisie.

Jeżeli Użytkownik wykupił zestaw pakietów „TOK FM PREMIUM + WYBORCZA.PL” (dalej „Zestaw”) opisany w zasadach oferty „TOK FM PREMIUM + WYBORCZA.PL”, to powinien zalogować się do konta w Serwisie za pośrednictwem konta z portalu wyborcza.pl. Serwis, w związku z wykonaniem umowy o Zestaw, pobierze z takiego konta Użytkownika jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta w Serwisie. Pobranie danych z konta Użytkownika oznacza udostępnienie danych przez Agora S.A. do GRA. Dane osobowe udostępnione do GRA przez Agorę S.A. przetwarzane będą w celu wykonania umowy o Zestaw.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Składanie zamówień (korzystanie z płatnych usług w Serwisie)

Złożenie i realizacja zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia w niektórych przypadkach wymaga posiadania konta w Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • analitycznych i statystycznych (prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Formularze kontaktowe

Administrator może umożliwiać skontaktowanie się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • analitycznych i statystycznych (prowadzenie statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań mających na celu dostosowywanie treści redakcyjnych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści redakcyjnych dostosowanych do jego deklarowanych preferencji;
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści redakcyjnych odpowiadających jego geolokalizacji (treści o charakterze lokalnym);
 • innych działaniach związanych z dostosowywaniem treści redakcyjnych do zainteresowań Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W celu personalizacji i dostosowywania treści, GRA w niektórych przypadkach wykorzystuje Profilowanie.  Dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, GRA dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, niezależnych od jego preferencji (w tym reklama standardowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • umożliwieniu bezpłatnego dostępu do serwisów płatnych;
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje Profilowanie. Dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

Reklama standardowa

Reklamą standardową jest reklama niezależna od preferencji Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych, to jest w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Reklama behawioralna

Reklama behawioralna jest reklamą dopasowaną do preferencji Użytkownika. Wyświetlenie reklamy behawioralnej opiera się m.in. na Profilowaniu, czyli wykorzystaniu Danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych zarówno przez GRA, Spółki z Grupy Kapitałowej, jak i przez naszych Partnerów ma miejsce pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w procesie zbierania zgód. Zgodę można cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność Profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę lub ją wycofać proszę skorzystać z przycisku „Zgody” w stopce Serwisu albo skontaktować się z GRA zgodnie z danymi podanymi w Serwisie.

Zmiana ustawień prywatności dokonana na stronie danego Serwisu zostanie zapisana jedynie dla Serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zdecydować o zgodach Serwisów udostępnianych w innych domenach, należy dokonać stosownych ustawień w wybranym Serwisie właściwym dla danej domeny.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej np. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingu bezpośredniego przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę należy skorzystać z udostępnionych przez GRA funkcjonalności albo skontaktować się z GRA na zasadach przewidzianych w danym Serwisie.

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

W zakresie, w jakim Administrator korzysta z narzędzia Facebook Audience Insights (np. poprzez umieszczenie na stronie „wtyczki”: „Lubię to” czy „Udostępnij”), dochodzi do współadministratorowania danymi osobowymi Użytkowników pomiędzy Administratorem oraz Facebook Ireland Limited.

Więcej informacji o Facebook Audience Insights i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) można znaleźć na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.  W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści, pamiętania zalogowania oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies i technologii LocalStorage, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:

– stosowane przez Gemius S.A. – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,

– Google Analytics – są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Cookies „marketingowe”

GRA, Spółki z Grupy Kapitałowej oraz Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu powyższe podmioty przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych,, wymaga uzyskania zgody Użytkownika.

Zarządzanie plikami cookie

Ustawienia niektórych plików cookie zależą od Użytkownika. Aby zdecydować o plikach cookie należy skorzystać z przycisku „Zgody” w stopce Serwisu. Zmiana ustawień plików cookie dokonana na stronie danego Serwisu zostanie zapisana jedynie dla Serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zdecydować o plikach cookie na stronach Serwisów udostępnianych w innych domenach, należy dokonać stosownych ustawień w wybranym Serwisie właściwym dla danej domeny.

Użytkownik może też w każdym czasie zmienić ustawienia w zakresie cookies, w tym ograniczyć lub wyłączyć ich stosowanie za pomocą ustawień przeglądarki. Proszę jednak mieć na uwadze, że wyłącznie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisów, a wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podejmowanych w okresie, gdy zgoda była wyrażona.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych lub zgłoszenia skutecznego żądania usunięcia Danych.

Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę albo ją wycofać, należy skorzystać z przycisku „Zgody” w stopce Serwisu bądź skontaktować się z GRA zgodnie z danymi podanymi w Serwisie.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych:

 • w celu marketingu bezpośredniego,
 • z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją

w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Aby zgłosić sprzeciw należy skorzystać z przycisku „Zgody” w stopce Serwisu bądź skontaktować się z GRA zgodnie z danymi podanymi w Serwisie.

Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce transparentności, stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki i dostępnej też tutaj.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym Spółkom z Grupy Kapitałowej.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Na żądanie Użytkownika, udostępnimy mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo@radioagora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 września 2023 r.

Zarząd Grupy Radiowej Agora Sp. z o.o.: