Fundacja TOK FM

Fundacja TOK FM została powołana do życia, ponieważ demokracja, społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa są wartościami ogromnej wagi, w najwyższym stopniu zasługującymi na obronę i promocję, a realizacja tych celów wymaga promowania wartościowego i rzetelnego dziennikarstwa, podejmującego ważne społecznie tematy.

Obszary obejmujące działania fundacji to m.in. pomoc społeczna, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Fundacja jest organizacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja TOK FM powstała w listopadzie 2021 r.

Adres siedziby: ul. Czerska 8/10,  00-732 Warszawa

KRS: 0000931334
NIP: 5213946399
REGON: 520489850

Prezes Zarządu Fundacji

Piotr Zorć

Członkowie Zarządu Fundacji

Maciej Głogowski

Anna Augustyn

Magdalena Birecka